O mne

Volám sa Norbert Uhnák, som ročník 1973, žijem a pracujem v Bratislave. Ako napovedá moja profesia, pracujem s ľuďmi, ktorí pre seba hľadajú východiská z osobnej ťažkej situácie, potrebujú nájsť nové perspektívy vo vzťahoch alebo sa chcú oslobodiť od nepríjemných pocitov, ktoré spôsobujú rôzne duševné poruchy. Ponúkam však aj rozvoj ľudí v pracovných tímoch a komunitách v oblasti komunikačných zručností, vzájomnej spolupráce, zvládania konfliktných situácií a efektívneho využívania času.

Skúsenosť ma naučila, že pokiaľ chce človek (a rovnako to platí o skupine ľudí) nájsť pre seba nový smer v živote, je treba objaviť vlastné zdroje. Týmito zdrojmi sú všetky pozitívne vzťahové skúsenosti, vlastná tvorivosť, hravosť, schopnosti a zručnosti. Rád pomáham klientom odkrývať a znovu aktivovať vlastné zdroje, podporujem rast a rozmanitosť nových zdrojov.

Ako profesionál sa stotožňujem s myšlienkou, že veľa vnútorných zdrojov súvisí s telesným prežívaním. Vo svojich postupoch preto často využívam koncentratívnu pohybovú terapiu. Je to psychoterapeutická metóda, ktorá pracuje s vnímaním telesného prežívania v rôznych formách pohybu. Za bohatý rezervoár zdrojov považujem aj vnútorný svet predstáv človeka. Klientom umožňujem z neho čerpať metódou katatýmne imaginatívnej psychoterapie.

Je pre mňa vždy napínavé, ako sa klient rozhodne vlastné zdroje využiť pre seba a utvárať svoje vzťahy, pracovnú realizáciu i starostlivosť o seba a svoje zdravie.

KVALIFIKÁCIA:

1987 - 1991 Gymnázium Levice
1991 - 1996 Filozofická fakulta UK Bratislava, katedra psychológie
2000 špecializačná skúška pre prácu v zdravotníctve v odbore klinická psychológia (atestácia)
2003 ukončený výcvik certifikátom v koncentratívnej pohybovej terapii (KPT)
2003 zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR
2006 ukončený výcvik v katatýmne - imaginatívnej psychoterapii (KIP)
2006 zapísaný do zoznamu výcvikových terapeutov a lektorov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
2009 ukončený výcvik v integratívnej supervízii
2006 zapísaný do zoznamu supervízorov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
2008 tréning trénerov (ESF - Project Outdoor Slovakia s.r.o.)
2013 absolvovanie kurzu Rorchachovej metódy skúškou (klinická psychodiagnostika)

 

PRAX:​

1995 - 2000 NsP Ružinov (Denná psychiatrická nemocnica) - klinický psychológ
2000 predseda Slovenskej spoločnosti pre koncentratívnu pohybovú terapiu
1999 - 2003 Retest (zariadenie MiÚ Bratislava - Staré Mesto pre liečbu drogových závislostí) - klinický psychológ
2003 - 2007 FNsP Bratislava - Ružinov (Denný psychiatrický stacionár Hestia) - klinický psychológ
2005 podnikanie v poskytovaní psychologických (Gfk Slovakia s.r.o.) a psychoterapeutických služieb
2006 výcvikový (cvičný) terapeut pre koncentratívnu pohybovú terapiu
2007 - 2010 Slovenská sporiteľňa a.s. - špecialista ľudských zdrojov
2010 v privátnej klinicko psychologickej a psychoterapeutickej praxi
2018 výcvikový terapeut (docent) katatýmne - imaginatívnej psychoterapie
(individuálna sebaskúsenosť pre frekventantov výcviku v KIP, vedenie výcvikových skupín a supervízie)
2020 Vejtusan s.r.o, odborný garant pre klinickú psychológiu a psychoterapiu