VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb

Mgr. Norbert Uhnák

sídlom Údernícka 6, 851 01 Bratislava IČO: 31807691

 

1./Všeobecné ustanovenia

1.1 Mgr. Norbert Uhnák, sídlom Údernícka 6, 851 01 Bratislava IČO: 31807691, (ďalej aj ako „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“) ako Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom poskytuje svojim klientom zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, ako aj nadštandardné služby v zariadení neštátneho zdravotníckeho zariadenia, nachádzajúceho sa na adrese Tehelná 26, 831 03 Bratislava, 5. poschodie budovy Poliklinika Tehelná, a.s.

1.2 Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a  nadštandardných služieb pre klientov Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

1.3 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok  je vymedziť podrobnosti právneho vzťahu, založeného Dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a Klientom.

1.4 Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj prípadné nadštandardné služby poskytované Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú spoplatňované v zmysle platného cenníka  uverejneného Poskytovateľom, pričom tieto služby sú primárne uhrádzané priamo Klientom. Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj nadštandardné služby poskytované Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môžu byť hradené zdravotnou poisťovňou Klienta v závislosti na zdravotnej poisťovni Klienta, zdravotnom výkone príp. nadštandardnej službe, ktorá bude Klientovi poskytnutá.

1.5 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nadštandardným spôsobom (vrátane systému komplexného manažmentu klienta) za odplatu.

1.6 Zdravotná starostlivosť, ako aj služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne iné nadštandardné služby, sú Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonávané výhradne na základe informácií a zdravotnej dokumentácie, ktorá mu bude pre tento účel poskytnutá samotným Klientom, ako aj na základe vlastného diagnostického postupu.

 

2./ Základné pojmy a definície

2.1 Na účely Všeobecných obchodných podmienok, poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti majú pojmy v nich obsiahnuté nasledovný význam:

„Poskytovateľ“ - Mgr. Norbert Uhnák, sídlom Údernícka 6, 851 01 Bratislava IČO: 31807691

„Klient“ je každá fyzická osoba, prípadne jej zákonný zástupca, ktorej Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti prípadne iné služby,

„Zdravotná starostlivosť“ je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania, zdravotníckych pomôcok s cieľom zlepšenia kvality života Klienta. Zdravotná starostlivosť zahŕňa edukáciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu.

„Zdravotný výkon“ je cielená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

„Nadštandardná služba“ je služba poskytovaná Klientovi Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe osobitne uzatvorenej dohody. Na poskytnutie nadštandardných služieb sa primerane vzťahujú body 1,3,6,8 a 9 týchto VOP.

„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník“ je zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom psychoterapeut ide o ošetrujúceho psychoterapeuta.  

„Zdravotná dokumentácia“ je súbor údajov o zdravotnom stave fyzickej osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe, ktoré zabezpečuje a predkladá Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výlučne Klient

„Diagnostika“ je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu Klienta osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby alebo zdravotného problému.

„Liečba“ je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu Klienta osoby s cieľom navrátiť mu zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jeho zdravotného stavu (stabilizovanie zdravotného stavu) alebo zmierniť prejavy a dôsledky aktuálneho zdravotného stavu Klienta. 

„Ošetrovateľská starostlivosť“ je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo ošetrujúci zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu  metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.

„Prevádzka“ – zdravotnícke zariadenie Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nachádzajúca sa na adrese Tehelná 26, 831 03 Bratislava, 5. poschodie budovy Poliklinika Tehelná, a.s.

„Balíček služieb“ je Poskytovateľom určený súbor zdravotných výkonov vykonávaných za individuálnych podmienok alebo zvýhodnenú cenu.

„Dohoda“ je dohoda o poskytnutí zdravotnej starostlivosti uzatvorená písomne, či konkludentne medzi Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a Klientom.

„Odmena“ je nárok Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je povinný uhradiť  Klient Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s týmito obchodnými podmienkami a cenníkom.

„Lojálnosť a dobrovoľnosť“  sú základnými črtami Zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a Klientom, ktorý si dobrovoľne na základe vlastného posúdenia pri rešpektovaní odporúčaní Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,  prijal spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

„Internetová stránka Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ – www.psychologovi.sk

„VOP“ je skratka pre Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 

3./ Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

3.1 Zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník na základe Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Dohoda“).  Dohoda sa uzatvára v písomnej forme na dobu neurčitú, alebo na presne špecifikovaný zdravotný výkon. V prípade poskytovania  nadštandardných služieb uzatvára Klient s Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dohodu o poskytovaní nadštandardných služieb. Ustanovenia  článku 3./ sa primerane vzťahujú aj na dohodu o poskytovaní nadštandardných služieb.

3.2 Zdravotná starostlivosť je poskytovaná Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. Ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom v  rozsahu uvedenom v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

3.3 V prípade potreby, najmä akútneho riešenia zdravotného stavu Klienta, môže byť Dohoda uzavretá aj vo forme konkludentného konania Klienta (ústne alebo inou formou). Konkludentným konaním, na základe ktorého vzniká Dohoda je najmä (nie však iba):

 • osobné objednanie Klienta u a poskytnutie voľného termínu zo strany
 • objednanie Klienta prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka a poskytnutie voľného termínu zo strany

V prípade ak k uzatvoreniu Dohody dôjde na základe konkludentného konania, má sa za to, že Dohoda je uzatvorená na dobu určitú a to do doby poskytnutia špecifikovaného zdravotného výkonu.

3.5 Klient uzavretím Dohody potvrdzuje, že

 • berie na vedomie, že zdravotná starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom je spoplatnená a jej výkon je ním hradený spôsobom dohodnutým s Poskytovateľom (nemusí byť hradený zdravotnou poisťovňou Klienta).
 • bol informovaný o aktuálnom cenníku služieb Poskytovateľa a berie na vedomie, že aktuálny cenník Poskytovateľa je k dispozícii na opätovné nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa ,
 • zdravotná starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú poskytované v rozsahu uvedenom v Dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • oboznámil sa s týmito VOP a súhlasí s ich obsahom.
 • bol poučený o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť.

3.5.1 Klient uzavretím Dohody o poskytovaní nadštandardných služieb potvrdzuje, že

 • si je vedomý, že poskytovaná služba nie je náhradou akéhokoľvek zdravotného (medicínskeho) vyšetrenia, diagnostiky alebo liečby. Uplatňovanie nadštandardnej služby nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a takisto nejde o zdravotný výkon,
 • bol informovaný a poučený o základných princípoch aplikácie nadštandardnej služby ako aj o možných následkoch a možných rizikách spojených s jej aplikáciou.
 • sériu stretnutí na ktorých je realizovaná nadštandardná služba podstupuje s plným vedomím, dobrovoľne, na základe informovaného súhlasu a na vlastné riziko,
 • ak počas alebo po poskytnutí nadštandardnej služby pocíti kontraindikáciu, okamžite bude o tom informovať osobu, ktorá mu túto službuosobne poskytla,
 • ak počas sérií stretnutí na ktorých je realizovaná nadštandardná služba dôjde k akýmkoľvek zmenám údajov a skutočností, ktoré sú predmetom tejto dohody a vyhlásenia, okamžite bude o tom informovať Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • v prípade akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave (náhla nevoľnosť, nervozita a pod.) pociťovaných po poskytnutí nadštandardných služieb, bude o tejto skutočnosti informovať

3.6 Poskytovateľ zdravotnú starostlivosť a služby spojené s po­skytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje  počas ordinačných hodín príslušného zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

3.7 Klient sa môže objednať k Poskytovateľovi osobne v zariadení, prostredníctvom telefonického spojenia na telefónnom čísle +421 908142018 alebo prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

3.8 Uzavretím Dohody vznikne medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Klientom právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne poskytovanie nadštandardných služieb. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, na základe ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť z dôvodov stanovených zákonom alebo v prípadoch, v ktorých Klient neuhradí takéto služby v plnej výške v súlade s týmito VOP.

3.9 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie. Odmietnuť uzatvorenie Dohody alebo odstúpenie od už uzatvorenej Dohody môže Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odôvodniť nedisciplinovanosťou Klienta, nerešpektovanie rád a pokynov Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako aj z iných dôvodov, ktoré majú za následok neúčelnosť a neefektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

3.10 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby na základe Dohody buď ako jednotlivé zdravotné výkony alebo v rámci komplexu niekoľkých sedení. O spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti, počte úkonov Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Klienta informuje.

3.11 Pokiaľ Klient počas platnosti Balíčku služieb nevyužije náplň balíčka a/alebo služby, ktoré si k Balíčku služieb zvolil, nevznikajú mu v tejto súvislosti žiadne práva voči Poskytovateľovi a ani Poskytovateľovi nevznikajú v tejto súvislosti žiadne povinnosti na náhradné plnenie voči Klientovi.

3.12 Klient berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ nastanú okolnosti nezávislé na vôli Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môžu byť tieto skutočnosti dôvodom na dočasné obmedze­nie poskytovania služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V takom prípade Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti o takom obmedzení včas informuje Klienta pri využití  kontaktných informácií, ktoré mu Klient poskytol.

 

4./ Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

4.1 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zdravotnú starostlivosť poskytuje osobne a prostredníctvom ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.

4.2 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť lege artis, t.j. postup zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie ochorenia so zabezpečením včasnej a účinnej Liečby s cieľom uzdravenia Klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

4.3 Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“) v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 576/2004“). Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

4.4 Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 3 vyššie má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

4.5 Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má každý Klient právo na 

 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisomnie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

4.6 Pred prvou návštevou u Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je Klient povinný uzatvoriť s Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dohoda môže byť s Klientom uzatvorená aj konkludentne v zmysle týchto VOP.

4.7 Klient je povinný dodržať  povinnosti vyplývajúce pre neho z osobitných právnych predpisov, napr. v prípade špecializovanej zdravotnej starostlivosti predložiť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti písomné odporúčanie všeobecného lekára Klienta, ak je to potrebné a pod..

4.8 V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať termín vyšetrenia, na ktorý sa objednal. V prípade, že Klientovi bráni v dodržaní termínu vyšetrenia alebo výkonu, na ktorý sa objednal, vážna prekážka, je Klient povinný túto skutočnosť Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najneskôr pred začiatkom dohodnutého termínu oznámiť a preobjednať sa na iný termín vyšetrenia alebo výkonu. V prípade včasného neoznámenia prekážky na strane Klienta, ktorá mu bráni v absolvovaní vyšetrenia alebo výkonu, prepadá Klientovi termín vyšetrenia alebo výkonu pričom Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti storno poplatok za neuskutočnený výkon v zmysle platného cenníka. Klient je povinný tento storno poplatok zaplatiť Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na výzvu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech účtu, ktorý Klientovi Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na ten účel oznámi. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením storno poplatku podľa tohto bodu, Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ho písomnou upomienkou vyzve na splnenie záväzku zaplatiť tento storno poplatok. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si vyhradzuje právo storno poplatok jednostranne započítať proti prípadným pohľadávkam Klienta voči Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

4.9 Klient berie na vedomie, že zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe Dohody, je poskytovaná výhradne pre potreby Klienta, na základe špecifík jeho zdravotného stavu a zohľadňuje jeho potreby. Z uvedeného dôvodu berie Klient na vedomie, že dojednané termíny, úkony poskytovania zdravotnej starostlivosti sú neprenosné a sú určené výhradne Klientovi.

 

5./ Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

5.1 Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení, 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v platnom znení, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a ďalšími platnými predpismi vzťahujúcimi sa na predmet činnosti Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

5.2 Zdravotná dokumentácia obsahuje

 • osobné údaje Klienta, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy,
 • údaje o poučení a informovanom súhlase,
 • údaje o chorobe osoby Klienta, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom Klienta a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • epidemiologicky závažné skutočnosti,
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • identifikačné údaje Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

5.3 Zdravotná dokumentácia sa vedie v zmysle zákona o poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

5.4 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako on sám a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci. Rozsah prístupu k osobným údajom, ako aj oprávnené osoby určí Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

5.5 Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým Klient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

5.6 Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem Identifikačných údajov klienta, príslušnej zdravotnej poisťovne a Poskytovateľa aj

 • chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
 • prehľad o doterajšej liečbe,
 • údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

5.7 Poskytovateľ  zdravotnej starostlivosti je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie Klienta v rozsahu uvedenom v ust. § 25 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení (poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu).

 

6./ Odmena

6.1 Klient je povinný zaplatiť odmenu Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby.  Výška odmeny sa určuje v zmysle cenníka Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti platného a zverejneného v čase vykonania vyšetrenia, výkonu alebo poskytnutia nadštandardnej služby. V prípade ak dôjde v čase medzi objednaním a skutočným vykonaním vyšetrenia, výkonu alebo služieb, bude Klientovi účtovaná odmena platná v čase vykonania objednávky predmetného vyšetrenia, výkonu alebo nadštandardnej služby. Odmena za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardnej služby, sa v prípade jednotlivých služieb môže odlišovať.

6.2 Poskytovateľ zverejňuje cenník svojich služieb na svojom webovom sídle www.psychologovi.sk   a v priestoroch recepcie alebo vstupu do prevádzky Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

6.3 Odmena  je splatná:

 • v hotovosti v deň vykonania vyšetrenia ,výkonu alebo nadštandardnejslužby, alebo
 • prevodom v prospech účtu Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu

6.4 V odplate podľa ustanovení tohto článku sú zahrnuté všetky admini­stratívno - technické náklady Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na splnenie jeho záväzkov z Dohody.

6.5 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený počas trvania Dohody zmeniť cenník výkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb.

7./ Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

7.1 Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

7.2 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vy­bavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva objektívna nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

7.3 Ak Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spô­sobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiada­teľom, žiadateľ má právo  požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“).

7.4 Dozor nad dodržiavaním zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva orgán príslušný na vydanie povolenia (Bratislavský samosprávny kraj) a v prípade plnenia povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich z § 79 zákona č. 576/2004 Z.z. a dodržiavania podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

7.5 Pri škodách, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán (Klient, Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), zodpovedajú zmluvné strany v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu.

7.6 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru vylučujúce zodpovednosť,  t.j. okolnosťami ktoré Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezavinil a ani nemohol predvídať. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezodpovedá za škody, ktoré Klientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu a v prípade ak Poskytovateľ Klienta na možné riziká upozornil.

7.7 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi, tým, že Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti neposkytol úplné, pravdivé, aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave, či v prípade ak Klient zamlčal, vedome/nevedome informácie o svojom zdravotnom stave rozhodné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti lege artis.

7.8 Klient berie na vedomie individualitu, osobitosť svojho zdravotného problému a súhlasí s tým, že Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytovaním svojich služieb má zabezpečiť výlučne služby v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie.  

 

8/ Ochrana osobných údajov

8.1Klient prijatím zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb poskytovaných Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom a v rozsahu uvedenom v zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a tento súhlas dáva na dobu neurčitú. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

8.2 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel.

8.3 Účelom spracovania osobných údajov Klienta je vedenie evidencie za účelom poskytnutia a skvalitnenia služieb, ktoré Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje Klientovi.

 

9./ Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Klientom alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP a/alebo Dohody.

9.2 Písomnou dohodou medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Klientom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP vylúčené alebo pozmenené.

9.3 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Klientom, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

9.4 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich vzťahy medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Klientom, alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

9.5 Zmena VOP je účinná dňom uvedeným v zmenených VOP, nie však skôr ako uplynutím 30 dní odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

9.6 Tieto VOP vrátane ich zmien a doplnkov platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Klientom založeného Dohodou a týmito VOP a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z neho vyplývajú.

9.7 Ak Klient nezaplatí odplatu v súlade s týmito zmluvnými podmienkami má Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti právo uplatňovať voči Klientovi zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením odplaty, je Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený uplatniť svoju pohľadávku súdnou cestou. Pri omeškaní presahujúcom 30  dní je Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti opráv­nený od Dohody odstúpiť písomným oznámením o odstúpení doručeným Klientovi. Odstúpenie od Dohody sa nedotýka nároku Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  na zaplatenie úroku z omeškania ani nároku na zaplatenie iných platieb, na ktoré Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  vznikol nárok pred odstúpením.

9.8 Klient je oprávnený s poukazom na ustanovenie § 12 ods. 9 zák. č. 576/2004 Z. z. od Dohody odstúpiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu. Odstúpenie Klienta od Dohody sa nedotýka nároku Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zaplatenie úroku z omeškania ani nároku na zaplatenie iných platieb, na ktoré Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  vznikol nárok pred odstúpením.

9.9 Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a otázky, ktoré nie sú výslovne Dohodou riešené sa riadia predovšetkým ustanoveniami zák. č. 578/2004 Z. z., zák. č. 576/2004 Z. z., zák. č. 577/2004 Z. z. a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.10 Všetky skutočnosti týkajúce sa právneho vzťahu medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Klientom založeného Dohodou a/alebo  týmito VOP je povinný Klient oznamovať na adresu sídla Poskytovateľa zapísaného v obchodnom registri a Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na adresu trvalého pobytu Klienta. Zásielka sa považuje za doručenú:

 • dňom jej prevzatia adresátom,
 • dňom odmietnutia prevzatia adresátom,
 • dňom kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresát je neznámy, dlhodobo odsťahovaný, žije v zahraničí alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pre ktorý nebolo možné zásielku doručiť, za predpokladu, že zásielka bola odoslaná na adresu sídla Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zapísanú v čase odoslania zásielky v obchodnom registri, resp. na adresu trvalého pobytu Klienta, prípadne inú adresu písomne oznámenú Klientom Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

9.11 Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových všeobecných obchodných podmienok.

9.12 Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak nie je vo VOP uvedený neskorší dátum. Tieto VOP sú k dispozícii k nahliadnutiu aj v tlačenej podobe v mieste prevádzky zdravotnej starostlivosti.

V Bratislave dňa 3.10.2019